be

be
{bi:}
I. 1. v was, were, been
pres p being, are, is, pl are
pt. sing was were was, pl were
pres subj be, past subj were
2. гл. връзка
he is a teacher той e учител
the roses are beautiful розите ca красиви
3. съществувам, живея
I think, therefore, I am мисля, следователно съществувам
he is no more той не e вече жив
4. наличие, местонахождение
there is a man in the garden в градината има човек
the book is йп the table книгата e на масата
5. случвам се, състоя се, съм, ставам
that was yesterday това беше/се случи вчера
tomorrow is the last session утре ще бъде/ще се състои последното заседание
this will not BE това няма да стане
it was not to BE не било писано (да стане)
6. притежание, предназначение съм
this book is mine тази книга e моя
the flowers are for you цветята ca за теб
7. приcъcтвue съм
she was at the concert тя беше на концерта
8. пребиваване съм
I've BEeп here twice бил съм тук два пъти
9. струвам
this skirt is five pounds тази пола струва пет лири
the oranges are three pence a piece портокалите са/струват (по) три пенса парчето
10. причина
this girl will BE the death of me това момиче ще ме умори
you've BEen and bought that house! разг. шег. ти хем взе, че купи тази къща! who's BEen and taken my new ball-pen again? кой пак мие задигнал новата химикалка? for the time BE ing за сега, понастоящем
BE that as it may както и да е, дори и да е така
to let something BEне закачам/не бутам, оставям (на мира) нещо
his wife-to-BE бъдещата му съпруга
the to-BE бъдещето
11. в съчет. с предлози и наречия и при съответните предлози и наречия
be about налице/наоколо/наблизо съм
what are you BE? какво правиш? какво си намислил? to BE about to каня се/готвя се да
be after търся, преследвам
they are still after the thief все още търсят крадеца, търся, стремя се (да получа, да се сдобия с)
there are too many men after the same job твърде много хора аспирират за/гонят същата работа
he is after the family silver той иска да открадне семейните сребърни прибори/предмети
be around проявявам се, работя (в дадена област)
съм, идвам (някъде), вж. around
be at занимавам се с
what is she at now? с какво се занимава тя сега? разг. пипвам, бърникам
someone has been at my books again някой пак е пипал книгите ми, нападам, нахвърлям се на, разг. тормозя, врънкам
to BE at a halt/standstill в застой съм, спрял съм
be away няма ме, отсъствувам
be back завръщам се, върнат/поставен съм обратно (някъде)
be behind закъснял/изостанал съм, изоставам
прен. крия се зад (за подбуди и пр.), be in вкъщи/в къщата/помещението/кантората и пр. съм, на мода съм, прибран съм (за реколта), намирам се, има ме по магазините (за стока), избран съм, на власт съм, горя (за огън, печка и пр.)
to BE all in изтощен/капнал съм
to BE in at участвувам в (пакост и пр.)
to BE in for включен съм като участник/ще участвувам в
кандидатствувам (за длъжност, пост), разг. предстои ми, очаква ме (нещо неприятно), to BE in for it изложен/застрашен съм, лошо ми се пише, нямам изход
to BE in on участвувам в (план, сделка и пр.), осведомен съм за
to BE (all) in with близък съм/имам връзки/дружа с, в добри отношения съм с
be off тръгвам (си), отивам (си), заминавам (си)
BE off! махай се! да те няма! be out не съм в къщи/помещението/кантората и пр., няма ме
to BE out of (tea, etc.) нямам вече, свърши ми се (чаят и пр.)
be over свършвам, преминавам
winter is over зимата свърши
be up на крак съм, станал съм, свършвам, минавам, изтичам
time is up времето мина/изтече, свърши се, край! to BE up against someone /something изправен съм пред някого/нещо
to BE up against it разг. ирон. добре съм се наредил
it is all up with him свърши се с него, отпиши го
II. 1. с pres р-за образовано на продължителните времена
she was watching Т. V. тя гледаше телевизия
2. с рр-за образуване на pаss
the book was found книгата се намери
he will BE informed той ще бъде уведомен
3. с рр на някой глаголи-за образуване на перфектните времена
you may go when you are finished след като свършнте, можете да си отидете
she was gone тя си беше отишла
4. с prеs р или inf-за изразяване на бъдещност, възможност, задължение, намерение и пp
she is coming tomorrow тя ще дойде утре
I was to BE there about noon трябваше да бъда там към обед
the house is not to let it is to be pulled down къщата няма да се дава под наем ще я събарят
where am 1 to come? къде трябва да дойда? nobody is to know никой не трябва да знае
* * *
{bi:} v (was {wъz. wъz} : were {wъ(:); been {bi:n}; pres p (2) аих 1. с pres р - за образовано на продьлжителните времена:
* * *
съм; съществувам; представлявам; be a farm-hand ратайствам; be a prostitute проституирам; be ablaze съумявам; умея; be about понечвам; имам намерение; be about to каня се; be absent отсъствам; be affected превземам; be affected - by пострадвам; be afraid страх; страхувам се; уплашвам; плаша; боя се; be after целя; натискам се; be amused развеселявам; забавлявам се; be an apprentice чиракувам; be an obstacle преча; be angry сърдя; be anxious безпокоя се; be ashamed срамувам се; свеня се; be at a loss недоумявам; be at war воювам; be avenged отмъстен съм; be awake бодърствам; будувам; be aware ясно; съзнавам; зная; be aware of знам; be benumbed схващам; be bewildered недоумявам; be bewitched урочасвам; be boiled увирам; be born раждам; be born anew прераждам се; be buried тъна; be content with задоволявам се; be crisp underfoot утайвам се; be due to {bi `dyu; tu;} дължа; be enough стигам; be enraptured захласвам се; be entranced прехласвам се; захласвам се; be excited вълнувам се; be exhausted изчерпвам се; be familiar with знам; be famous славя; be fine здрав съм; be fit ставам; be forthcoming предстои; be found срещам; be friends with другарувам; be furious разгневен; be going to ще; be good at удава ми се; be healthy здрав съм; be hypnotized хипноза; be impregnated зачевам; be in agony агонизирам; be in circulation котирам се; be in debt to дължа; be in demand търся; котирам се; be in good condition здрав съм; be in harmony хармонирам; be in mourning for негодувам; be informed {bi in'fO;md} знам; be jealous of завиждам; be late просрочвам; закъснявам; be located намирам се; be lucky сполучвам; be mashed on лудея; be missing липсвам; be moved разчувствам; be necessary трябвам; be obliged to длъжен съм; be off отивам си; be on светя; работя; be on a visit гостувам; be on guard карауля; be on the alert нащрек съм; be on the run дрискам; be open работя; be orphaned осиротявам; be out for натискам се; be out of breath запъхтян; be over свършен; свършвам; be paid дължим; be paralyzed схващам; сковавам; be passable ядва се; be present присъствам; be presumptuous самозабравям се; be realized сбъдвам се; be reflected оглеждам се; be related to родея се; be rife ширя се; be sad тъжа; be scared уплашвам; be seated седя; be sentimental сантименталнича; be sick and tired of схождам се; be situated {'sitSueitid} намирам се; be slow туткам се; закъснявам; изоставам; be sorry съжалявам; разкайвам се; be speechless занемявам; be started стряскам; be startled стъписвам; be struck поразявам; be stubborn упорствам; be taken aback изненадвам се; be taken unawares изненадвам се; be there седя; be thrilled with тръпна; be thunderstruck поразявам; be tight стягам; be transparent прозирам; be under a vow заклел съм се; be victim страдам; be victorious тържествувам; be worth чиня; струвам; be wrong сбърквам; греш
* * *
1. 1 в съчет. с предлози и наречия и при съответните предлози и наречия 2. be about налице/наоколо/наблизо съм 3. be after търся, преследвам 4. be around проявявам се, работя (в дадена област) 5. be at занимавам се с 6. be away няма ме, отсъствувам 7. be back завръщам се, върнат/поставен съм обратно (някъде) 8. be behind закъснял/изостанал съм, изоставам 9. be off тръгвам (си), отивам (си), заминавам (си) 10. be off! махай се! да те няма! be out не съм в къщи/помещението/кантората и пр., няма ме 11. be over свършвам, преминавам 12. be that as it may както и да е, дори и да е така 13. be up на крак съм, станал съм, свършвам, минавам, изтичам 14. he is a teacher той e учител 15. he is after the family silver той иска да открадне семейните сребърни прибори/предмети 16. he is no more той не e вече жив 17. he will be informed той ще бъде уведомен 18. his wife-to-be бъдещата му съпруга 19. i think, therefore, i am мисля, следователно съществувам 20. i was to be there about noon трябваше да бъда там към обед 21. i've beeп here twice бил съм тук два пъти 22. i. v was, were, been 23. ii. с pres р-за образовано на продължителните времена 24. it is all up with him свърши се с него, отпиши го 25. it was not to be не било писано (да стане) 26. pres p being, are, is, pl are 27. pres subj be, past subj were 28. pt. sing was were was, pl were 29. she is coming tomorrow тя ще дойде утре 30. she was at the concert тя беше на концерта 31. she was gone тя си беше отишла 32. she was watching Т. v. тя гледаше телевизия 33. someone has been at my books again някой пак е пипал книгите ми, нападам, нахвърлям се на, разг. тормозя, врънкам 34. that was yesterday това беше/се случи вчера 35. the book is йп the table книгата e на масата 36. the book was found книгата се намери 37. the flowers are for you цветята ca за теб 38. the house is not to let it is to be pulled down къщата няма да се дава под наем ще я събарят 39. the oranges are three pence a piece портокалите са/струват (по) три пенса парчето 40. the roses are beautiful розите ca красиви 41. the to-be бъдещето 42. there are too many men after the same job твърде много хора аспирират за/гонят същата работа 43. there is a man in the garden в градината има човек 44. they are still after the thief все още търсят крадеца, търся, стремя се (да получа, да се сдобия с) 45. this book is mine тази книга e моя 46. this girl will be the death of me това момиче ще ме умори 47. this skirt is five pounds тази пола струва пет лири 48. this will not be това няма да стане 49. time is up времето мина/изтече, свърши се, край! to be up against someone /something изправен съм пред някого/нещо 50. to be (all) in with близък съм/имам връзки/дружа с, в добри отношения съм с 51. to be all in изтощен/капнал съм 52. to be at a halt/standstill в застой съм, спрял съм 53. to be in at участвувам в (пакост и пр.) 54. to be in for включен съм като участник/ще участвувам в 55. to be in on участвувам в (план, сделка и пр.), осведомен съм за 56. to be out of (tea, etc.) нямам вече, свърши ми се (чаят и пр.) 57. to be up against it разг. ирон. добре съм се наредил 58. to let something beне закачам/не бутам, оставям (на мира) нещо 59. tomorrow is the last session утре ще бъде/ще се състои последното заседание 60. what are you be? какво правиш? какво си намислил? to be about to каня се/готвя се да 61. what is she at now? с какво се занимава тя сега? разг. пипвам, бърникам 62. where am 1 to come? къде трябва да дойда? nobody is to know никой не трябва да знае 63. winter is over зимата свърши 64. you may go when you are finished след като свършнте, можете да си отидете 65. you've been and bought that house! разг. шег. ти хем взе, че купи тази къща! who's been and taken my new ball-pen again? кой пак мие задигнал новата химикалка? for the time be ing за сега, понастоящем 66. гл. връзка 67. кандидатствувам (за длъжност, пост), разг. предстои ми, очаква ме (нещо неприятно), to be in for it изложен/застрашен съм, лошо ми се пише, нямам изход 68. наличие, местонахождение 69. пребиваване съм 70. прен. крия се зад (за подбуди и пр.), be in вкъщи/в къщата/помещението/кантората и пр. съм, на мода съм, прибран съм (за реколта), намирам се, има ме по магазините (за стока), избран съм, на власт съм, горя (за огън, печка и пр.) 71. приcъcтвue съм 72. притежание, предназначение съм 73. причина 74. с prеs р или inf-за изразяване на бъдещност, възможност, задължение, намерение и пp 75. с рр на някой глаголи-за образуване на перфектните времена 76. с рр-за образуване на pаss 77. случвам се, състоя се, съм, ставам 78. струвам 79. съм, идвам (някъде), вж. around 80. съществувам, живея
* * *
be [bi:] v (was[wɔz]; been [bi:n]) pres sing: (1) am; (2) are, ост. art; (3) is; pl: (1, 2, 3) are; past sing: (1) was; (2) were, ост. wast, wert; (3) was; pl: (1, 2, 3) were; pres subjunctive: \be; past subjunctive, sing: (1) were; (2) were, ост. wert; (3) were; pl: (1, 2, 3) were; pp been; pres p being; imper \be; 1. съм (като свързващ глагол); today is Monday днес е понеделник; she is my mother тя е моя майка; 2. равнявам се на, съм; let x be 6 нека х е равно на 6; 3. струвам; the fee is 20 dollars таксата е 20 долара; 4. бъда, съм; съществувам, живея; he is no more той не е вече между живите; I think therefore I am мисля, следователно съществувам; how are you? как сте? are you in town often? често ли сте (ходите) в града? I was at the lecture бях (присъствах) на лекцията; I've been in Paris бил съм в Париж; 5. става, случва се, сбъдва се, книж. обстоятелствата се стичат, осъществява се; this will not \be това няма да стане, "няма да го бъде"; it was not to \be не би, не било писано; \be as it may да става каквото ще; 6. за образуване на всички продължителни времена със сегашното причастие на главния глагол; I was not listening не слушах; 7. за образуване на страдателния залог; the letter is sent писмото е изпратено; 8. за образуване на перфект на някои глаголи: he is gone отиде си, няма го; the sun is set слънцето залезе; I am done свърших; 9. в съчетание с инфинитива на глагола за означаване на задължение, намерение, възможност; they are to arrive on Monday те трябва (очаква се) да пристигнат в понеделник; the house is to let къщата се дава под наем; there is, there are има, намира се, среща се, фигурира, не липсва (безлично); let \be! остави! let him \be! оставете го на мира; to \be o.s. държа се както винаги, нормално; to \be fair (frank) ако трябва да бъда справедлив (честен); as happy as can \be напълно щастлив; if it wasn't for you ако не беше ти; \be that as it may както и да е, дори и така да е; the to-\be бъдещето; a has-been минало величие; I've been there разг. знам това, това ми е известно; Miss Smith that was бившата (по име) мис Смит; I've been and dropped the cake взех, че изтървах кейка; it was he who did it именно той го направи; would-\be poet набеден поет, поет в кавички; the \be-all and end-all крайната (заветната) цел; това, което има значение; важното;

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:
(whether in fact or in imagination), , ,


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”